Oaza Piękna Karolina Hauzner

Regulamin Salonu

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług Oazy Piękna z siedzibą w Piasecznie przy Świętojańskiej 1
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez aplikację Booksy, telefonicznie lub poprzez portale społecznościowe (Facebook. Instagram).
 2. Zasady umawiania wizyt przez Booksy określają Warunki korzystania z serwisu – Booksy, dostępne na stronie https://booksy.com/pl-pl/p/terms.
 3. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy pierwszej rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie. Zadatek może być przesłany na konto bankowe, poprzez Blik na podany numer telefonu lub osobiście w gabinecie.
 4. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie i nie dokonali wpłaty zadatku.
 6. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 48 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 48 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie. W przypadku niewpłacenia zadatku w umówionym terminie salon ma prawo odwołać rezerwację klienta.
 7. Klient, który wpłacił zadatek, może zmienić termin umówionej wizyty najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 72 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie. W przypadku 3 krotnego przełożenia terminu od pierwotnego zadatek również przepada.
 8. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 9. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 10. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi. 12. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona.

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.
 4. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

  REGULAMIN WYKONYWANYCH USŁUG

Makijaż permanentny ,zabiegi kosmetologiczne oraz laserowe 

1.Warunkiem zapisania się na usługę jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł do 3 dni. Brak wpłaty do 3 dni powoduje wypisanie z terminu. 

2.W razie rezygnacji z terminu z art. 394 paragraf 1. Zadatek nie ulega zwrotowi. 

3.Zmianę terminu, można dokonać na 3 dni przed umówioną wizytą, wtedy zadatek nie przepada

4.Dopigmentowanie makijażu permanentnego wykonujemy od 6 do 12 tygodni od wykonania pierwszego zabiegu. W przypadku odwołania terminu dopigmentowania w teminie późniejszym niż 48 godzin, przy kolejnej wizycie należy dopłacić 100 zł do wizyty.

PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą płatniczą, BLIKIEM, kartą podarunkową, systemem ratalnym LoanByLink
 2. Zadatek należy uiścić gotówką lub kartą na miejscu albo przy pomocy płatności online, poprzez przelew lub BLIK gdzie dane będą wysłane  przez Salon w wiadomości SMS.
 3. Cennik Usług dostępny jest w salonie i na stronie https://makijazpermanentnypiaseczno.pl/cennik/
 4. Salon zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 6. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
 7. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany cen na wyższą lub niższą

BONY I KARNETY

 1. Salon prowadzi sprzedaż kart podarunkowych i karnetów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.
 3. Karty podarunkowe są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Salonie.
 4. Karnety i karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku płatności kartą podarunkową nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na karcie można wykorzystać na kolejne zakupy.
 6. Jeśli klient chce wykorzystać kartę podarunkową do zakupu usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.

Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.
 2. Klient ma prawo żądać części kosztów Usługi (odejmując koszt zużycia materiału) albo wykonania nieodpłatnych poprawek w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klienta przez salon wg. Punktów następnych.
 3. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w salonie lub listem poleconym.
 4. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Salon spełni żądania klienta.
 6. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Salon ma 14 dni kalendarzowych.
 7. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 9. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych